Var


Saturday

More...

Tithi


Tritiya

09:13:43
More...

Nakshatra


Shatavisha

31:24:42+
More...

Yoga


Soubhagya

30:17:43+
More...

Karan


Vishti

09:13:43
More...

Masa


Shravana

More..

Sun Rise Sun Rise05:38:33
Cancer

Sun Set Sun Set19:16:16
Cancer

Moon Rise Moon Rise21:48:12
Aquarius

Moon Set Moon Set08:20:46
Aquarius

Inauspicious Time Inauspicious Time

Rahu Kaal

09:03:22 - 10:45:31

Gulika Kaal

05:39:05 - 07:21:13

YamaGhantak Kaal

  14:09:49 - 15:51:58

Solar Eclipse Solar Eclipse


Start Time
26:12:2019(02:29:50)
End Time
26:12:2019(08:05:36)
Max eclipse
26:12:2019(05:17:38)

Lunar Eclipse Lunar Eclipse


Start Time
10:01:2020(17:07:42)
End Time
10:01:2020(21:12:21)
Max eclipse
10:01:2020(19:10:03)

dishashool Dishashool

East

dishashool Moon Direction

West

Jagat Lagna Kundali

Jagat Lagna Kundali

more..
Gorakh Nath Yatra

Gorakh Nath Yatra

more..
Jagat Lagna Kundali

Homahuti Grahi Graha

more..
Jagat Lagna Kundali

Homkalik Agniwas

more..
Jagat Lagna Kundali

Jawalamukhi Yoga

more..
Jagat Lagna Kundali

Bhu Shayan

more..
Jagat Lagna Kundali

Vrishvastu Chakra

more..
Jagat Lagna Kundali

KalashChakra Shudhi

more..
Jagat Lagna Kundali

Sign/Star Change

more..
VTN Yoga

VTN Yoga

more..
Anandadi Yoga

Anandadi Yoga

more..
Ravi Yoga

Ravi Yoga

more..
Month EPHEM

Month EPHEM

more..
Lagna Change

Lagna Change

more..

Pakshadi Panchang

more..

Tithyadi Panchang

more..

Nirayan Sankranti

more..

Sayan Sankranti

more..

Chaughadiya

Roga

010:45:31

Muhurth

Vishvedeva (UttraAshda)

012:00:26
more..

Hora

Venus

010:39:11