Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Mars 008:02:06 Cabinet Planet Sun 009:02:08
Cabinet Planet Venus 010:02:10 Cabinet Planet Mercury 011:02:12
Cabinet Planet Moon 012:02:14 Cabinet Planet Saturn 013:02:16
Cabinet Planet Jupiter 014:02:18 Cabinet Planet Mars 015:02:20
Cabinet Planet Sun 016:02:22 Cabinet Planet Venus 017:02:24
Cabinet Planet Mercury 018:02:26 Cabinet Planet Moon 019:02:28
Cabinet Planet Saturn 020:02:30 Cabinet Planet Jupiter 021:02:32
Cabinet Planet Mars 022:02:34 Cabinet Planet Sun 023:02:36
Cabinet Planet Venus 024:02:38 Cabinet Planet Mercury 025:02:40
Cabinet Planet Moon 026:02:42 Cabinet Planet Saturn 027:02:44
Cabinet Planet Jupiter 028:02:46 Cabinet Planet Mars 029:02:48
Cabinet Planet Sun 030:02:50 Cabinet Planet Venus 031:02:53

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:43:07
Sarpa (Ashlesha) 008:24:10
Mitra (Anuradha) 009:05:14
Pittar (Magha) 009:46:17
Vasu (Dhanishtha) 010:27:21
Jala (PurvaAshda) 011:08:24
Vishvedeva (UttraAshda) 011:49:27
Brahma (Abhijit) 012:30:31
Brahma (Rohini) 013:11:34
Indra (Jyestha) 013:52:38
Indragni (Vishakha) 014:33:41
Rakshasha (Moola) 015:14:44
Varun (Shatavisha) 015:55:48
Aryama (UttraPhalguni) 016:36:51
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:17:54

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:12:54
Ajapad (PurvaBhadra) 019:07:54
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:02:54
Pusha (Revathi) 020:57:54
Ashwini Kumar (Ashwini) 021:52:54
Yama (Bharani) 022:47:54
Agnee (Krittika) 023:42:54
Brahma (Rohini) 024:37:53
Chandra (Mrigashira) 025:32:53
Aditi (Punarvasu) 026:27:53
Brihspati (Pushya) 027:22:53
Vishnu (Shravana) 028:17:53
Surya (Hastha) 029:12:53
Vishvakarma (Chitra) 030:07:53
Pawan (Swati) 031:02:53

Chaughadiya

Day

Name Start
Roga 008:19:02
Udveg 009:36:01
Chanchal 010:53:00
Labh 012:09:59
Amrit 013:26:58
Kaal 014:43:57
Shubh 016:00:56
Roga 017:17:54

Night

Name Start
Kaal 018:34:53
Labh 019:51:52
Udveg 021:08:51
Shubh 022:25:50
Amrit 023:42:49
Chanchal 024:59:48
Roga 026:16:47
Kaal 027:33:45