Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Venus 006:54:17 Cabinet Planet Mercury 007:54:18
Cabinet Planet Moon 008:54:20 Cabinet Planet Saturn 009:54:21
Cabinet Planet Jupiter 010:54:23 Cabinet Planet Mars 011:54:24
Cabinet Planet Sun 012:54:26 Cabinet Planet Venus 013:54:27
Cabinet Planet Mercury 014:54:29 Cabinet Planet Moon 015:54:30
Cabinet Planet Saturn 016:54:32 Cabinet Planet Jupiter 017:54:33
Cabinet Planet Mars 018:54:34 Cabinet Planet Sun 019:54:36
Cabinet Planet Venus 020:54:37 Cabinet Planet Mercury 021:54:39
Cabinet Planet Moon 022:54:40 Cabinet Planet Saturn 023:54:42
Cabinet Planet Jupiter 024:54:43 Cabinet Planet Mars 025:54:45
Cabinet Planet Sun 026:54:46 Cabinet Planet Venus 027:54:48
Cabinet Planet Mercury 028:54:49 Cabinet Planet Moon 029:54:51

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:46:30
Sarpa (Ashlesha) 007:38:45
Mitra (Anuradha) 008:30:59
Pittar (Magha) 009:23:14
Vasu (Dhanishtha) 010:15:29
Jala (PurvaAshda) 011:07:43
Vishvedeva (UttraAshda) 011:59:58
Brahma (Abhijit) 012:52:12
Brahma (Rohini) 013:44:27
Indra (Jyestha) 014:36:42
Indragni (Vishakha) 015:28:56
Rakshasha (Moola) 016:21:11
Varun (Shatavisha) 017:13:25
Aryama (UttraPhalguni) 018:05:40
Bhaga (PurvaPhalguni) 018:57:55

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:41:42
Ajapad (PurvaBhadra) 020:25:30
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:09:18
Pusha (Revathi) 021:53:05
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:36:53
Yama (Bharani) 023:20:41
Agnee (Krittika) 024:04:29
Brahma (Rohini) 024:48:16
Chandra (Mrigashira) 025:32:04
Aditi (Punarvasu) 026:15:52
Brihspati (Pushya) 026:59:40
Vishnu (Shravana) 027:43:27
Surya (Hastha) 028:27:15
Vishvakarma (Chitra) 029:11:03
Pawan (Swati) 029:54:51

Chaughadiya

Day

Name Start
Chanchal 007:32:13
Labh 009:10:10
Amrit 010:48:08
Kaal 012:26:05
Shubh 014:04:02
Roga 015:42:00
Udveg 017:19:57
Chanchal 018:57:55

Night

Name Start
Roga 020:35:52
Kaal 022:13:49
Labh 023:51:47
Udveg 025:29:44
Shubh 027:07:41
Amrit 028:45:39
Chanchal 030:23:36
Roga 032:01:33