Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Moon 007:12:37 Cabinet Planet Saturn 008:12:38
Cabinet Planet Jupiter 009:12:40 Cabinet Planet Mars 010:12:41
Cabinet Planet Sun 011:12:43 Cabinet Planet Venus 012:12:44
Cabinet Planet Mercury 013:12:46 Cabinet Planet Moon 014:12:47
Cabinet Planet Saturn 015:12:49 Cabinet Planet Jupiter 016:12:50
Cabinet Planet Mars 017:12:52 Cabinet Planet Sun 018:12:53
Cabinet Planet Venus 019:12:54 Cabinet Planet Mercury 020:12:56
Cabinet Planet Moon 021:12:57 Cabinet Planet Saturn 022:12:59
Cabinet Planet Jupiter 023:13:00 Cabinet Planet Mars 024:13:02
Cabinet Planet Sun 025:13:03 Cabinet Planet Venus 026:13:05
Cabinet Planet Mercury 027:13:06 Cabinet Planet Moon 028:13:08
Cabinet Planet Saturn 029:13:09 Cabinet Planet Jupiter 030:13:11

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:01:01
Sarpa (Ashlesha) 007:49:26
Mitra (Anuradha) 008:37:52
Pittar (Magha) 009:26:17
Vasu (Dhanishtha) 010:14:43
Jala (PurvaAshda) 011:03:08
Vishvedeva (UttraAshda) 011:51:34
Brahma (Abhijit) 012:39:59
Brahma (Rohini) 013:28:25
Indra (Jyestha) 014:16:50
Indragni (Vishakha) 015:05:16
Rakshasha (Moola) 015:53:41
Varun (Shatavisha) 016:42:07
Aryama (UttraPhalguni) 017:30:32
Bhaga (PurvaPhalguni) 018:18:58

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:06:34
Ajapad (PurvaBhadra) 019:54:11
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:41:48
Pusha (Revathi) 021:29:25
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:17:02
Yama (Bharani) 023:04:39
Agnee (Krittika) 023:52:16
Brahma (Rohini) 024:39:52
Chandra (Mrigashira) 025:27:29
Aditi (Punarvasu) 026:15:06
Brihspati (Pushya) 027:02:43
Vishnu (Shravana) 027:50:20
Surya (Hastha) 028:37:57
Vishvakarma (Chitra) 029:25:34
Pawan (Swati) 030:13:11

Chaughadiya

Day

Name Start
Amrit 007:43:23
Kaal 009:14:11
Shubh 010:44:59
Roga 012:15:47
Udveg 013:46:34
Chanchal 015:17:22
Labh 016:48:10
Amrit 018:18:58

Night

Name Start
Chanchal 019:49:45
Roga 021:20:33
Kaal 022:51:21
Labh 024:22:09
Udveg 025:52:56
Shubh 027:23:44
Amrit 028:54:32
Chanchal 030:25:20