# Sun Nak Moon Nak Start Date(Time) End Date(Time)
1 UttraAshda Hastha 13:01:2023 [16:35:00] 14:01:2023 [18:14:00]
2 UttraAshda Shatavisha 24:01:2023 [00:26:00] 24:01:2023 [16:28:00]
3 Shravana PurvaBhadra 24:01:2023 [21:58:00] 25:01:2023 [20:05:00]
4 Shravana Revathi 26:01:2023 [18:57:00] 27:01:2023 [18:37:00]
5 Shravana Krittika 29:01:2023 [20:21:00] 30:01:2023 [22:15:00]
6 Shravana Rohini 30:01:2023 [22:15:00] 01:02:2023 [00:39:00]
7 Shravana Punarvasu 03:02:2023 [06:18:00] 04:02:2023 [09:16:00]
8 Dhanishtha Swati 12:02:2023 [01:40:00] 13:02:2023 [02:27:00]
9 Shatavisha Revathi 23:02:2023 [04:50:00] 24:02:2023 [03:44:00]
10 Shatavisha Bharani 25:02:2023 [03:26:00] 26:02:2023 [03:59:00]
11 Shatavisha Mrigashira 28:02:2023 [07:19:00] 01:03:2023 [09:52:00]
12 Shatavisha Aridra 01:03:2023 [09:52:00] 02:03:2023 [13:43:00]
13 Shatavisha Ashlesha 04:03:2023 [18:41:00] 05:03:2023 [06:25:00]
14 PurvaBhadra Magha 05:03:2023 [21:30:00] 07:03:2023 [00:05:00]
15 PurvaBhadra Anuradha 13:03:2023 [08:21:00] 14:03:2023 [08:13:00]
16 UttraBhadra Bharani 24:03:2023 [13:22:00] 25:03:2023 [13:19:00]
17 UttraBhadra Rohini 26:03:2023 [14:01:00] 27:03:2023 [15:27:00]
18 UttraBhadra Punarvasu 29:03:2023 [20:07:00] 30:03:2023 [22:59:00]
19 UttraBhadra Pushya 30:03:2023 [22:59:00] 01:04:2023 [01:36:00]
20 Revathi Pushya 01:04:2023 [01:36:00] 01:04:2023 [01:57:00]
21 Revathi Ashlesha 01:04:2023 [01:57:00] 02:04:2023 [04:48:00]
22 Revathi UttraPhalguni 04:04:2023 [09:36:00] 05:04:2023 [11:23:00]
23 Revathi Moola 11:04:2023 [13:58:00] 12:04:2023 [11:59:00]
24 Ashwini Rohini 22:04:2023 [23:24:00] 24:04:2023 [00:27:00]
25 Ashwini Aridra 25:04:2023 [02:07:00] 26:04:2023 [04:21:00]
26 Bharani Magha 29:04:2023 [13:47:00] 30:04:2023 [15:30:00]
27 Bharani PurvaPhalguni 30:04:2023 [15:30:00] 01:05:2023 [17:51:00]
28 Bharani Chitra 03:05:2023 [20:56:00] 04:05:2023 [21:35:00]
29 Bharani UttraAshda 10:05:2023 [16:12:00] 11:05:2023 [14:37:00]
30 Krittika Shravana 12:05:2023 [00:53:00] 12:05:2023 [13:03:00]
31 Krittika Aridra 22:05:2023 [10:37:00] 23:05:2023 [13:38:00]
32 Krittika Pushya 24:05:2023 [15:06:00] 25:05:2023 [17:53:00]
33 Rohini Ashlesha 25:05:2023 [20:59:00] 26:05:2023 [20:50:00]
34 Rohini UttraPhalguni 29:05:2023 [02:20:00] 30:05:2023 [04:29:00]
35 Rohini Hastha 30:05:2023 [04:29:00] 31:05:2023 [5:59:00]
36 Rohini Vishakha 02:06:2023 [06:53:00] 03:06:2023 [06:16:00]
37 Mrigashira Shatavisha 09:06:2023 [17:09:00] 10:06:2023 [15:39:00]
38 Mrigashira Pushya 20:06:2023 [22:36:00] 22:06:2023 [01:21:00]
39 Aridra Ashlesha 22:06:2023 [17:49:00] 23:06:2023 [04:18:00]
40 Aridra PurvaPhalguni 24:06:2023 [07:18:00] 25:06:2023 [10:11:00]
41 Aridra Chitra 27:06:2023 [14:43:00] 28:06:2023 [16:01:00]
42 Aridra Swati 28:06:2023 [16:01:00] 29:06:2023 [16:30:00]
43 Aridra Jyestha 01:07:2023 [15:04:00] 02:07:2023 [13:18:00]
44 Punarvasu UttraBhadra 08:07:2023 [20:36:00] 09:07:2023 [19:29:00]
45 Punarvasu Magha 20:07:2023 [10:55:00] 20:07:2023 [16:56:00]
46 Pushya PurvaPhalguni 21:07:2023 [13:58:00] 22:07:2023 [16:58:00]
47 Pushya Hastha 23:07:2023 [19:47:00] 24:07:2023 [22:12:00]
48 Pushya Vishakha 27:07:2023 [01:10:00] 28:07:2023 [01:28:00]
49 Pushya Anuradha 28:07:2023 [01:28:00] 29:07:2023 [00:55:00]
50 Pushya PurvaAshda 30:07:2023 [21:33:00] 31:07:2023 [18:58:00]
51 Ashlesha Ashwini 07:08:2023 [01:44:00] 08:08:2023 [01:16:00]
52 Magha Hastha 20:08:2023 [01:47:00] 21:08:2023 [04:22:00]
53 Magha Swati 22:08:2023 [06:31:00] 23:08:2023 [08:08:00]
54 Magha Jyestha 25:08:2023 [09:14:00] 26:08:2023 [08:37:00]
55 Magha Moola 26:08:2023 [08:37:00] 27:08:2023 [07:16:00]
56 Magha Shravana 29:08:2023 [02:43:00] 29:08:2023 [23:50:00]
57 PurvaPhalguni Krittika 05:09:2023 [8:59:00] 06:09:2023 [09:20:00]
58 UttraPhalguni Swati 18:09:2023 [13:07:00] 19:09:2023 [13:48:00]
59 UttraPhalguni Anuradha 20:09:2023 [14:58:00] 21:09:2023 [15:35:00]
60 UttraPhalguni PurvaAshda 23:09:2023 [14:56:00] 24:09:2023 [13:42:00]
61 UttraPhalguni UttraAshda 24:09:2023 [13:42:00] 25:09:2023 [11:55:00]
62 UttraPhalguni Shatavisha 27:09:2023 [07:10:00] 27:09:2023 [18:55:00]
63 Hastha PurvaBhadra 28:09:2023 [04:29:00] 29:09:2023 [01:48:00]
64 Hastha Mrigashira 04:10:2023 [18:29:00] 05:10:2023 [19:40:00]
65 Chitra Anuradha 17:10:2023 [20:31:00] 18:10:2023 [21:00:00]
66 Chitra Moola 19:10:2023 [21:03:00] 20:10:2023 [20:41:00]
67 Chitra Shravana 22:10:2023 [18:44:00] 23:10:2023 [17:14:00]
68 Chitra Dhanishtha 23:10:2023 [17:14:00] 24:10:2023 [15:28:00]
69 Swati Shatavisha 24:10:2023 [18:26:00] 25:10:2023 [13:30:00]
70 Swati Revathi 27:10:2023 [09:24:00] 28:10:2023 [07:31:00]
71 Swati Punarvasu 03:11:2023 [05:57:00] 04:11:2023 [07:57:00]
72 Vishakha Moola 16:11:2023 [03:01:00] 17:11:2023 [02:17:00]
73 Vishakha UttraAshda 18:11:2023 [01:17:00] 19:11:2023 [00:07:00]
74 Anuradha PurvaBhadra 21:11:2023 [20:01:00] 22:11:2023 [18:37:00]
75 Anuradha UttraBhadra 22:11:2023 [18:37:00] 23:11:2023 [17:16:00]
76 Anuradha Bharani 25:11:2023 [14:56:00] 26:11:2023 [14:05:00]
77 Anuradha Ashlesha 02:12:2023 [18:54:00] 03:12:2023 [13:01:00]
78 Jyestha Magha 03:12:2023 [21:36:00] 05:12:2023 [00:35:00]
79 Jyestha UttraAshda 15:12:2023 [08:10:00] 16:12:2023 [06:24:00]
80 Moola Shravana 16:12:2023 [15:58:00] 17:12:2023 [04:37:00]
81 Moola Shatavisha 18:12:2023 [02:54:00] 19:12:2023 [01:22:00]
82 Moola Revathi 20:12:2023 [22:58:00] 21:12:2023 [22:09:00]
83 Moola Ashwini 21:12:2023 [22:09:00] 22:12:2023 [21:36:00]
84 Moola Rohini 24:12:2023 [21:19:00] 25:12:2023 [21:39:00]