TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Saptami Vishakha 15:08:2021 [05:44:00] 15:08:2021 [09:52:00]
2 Tuesday Dwitiya PurvaBhadra 24:08:2021 [05:58:00] 24:08:2021 [16:05:00]
3 Monday Saptami Krittika 29:08:2021 [03:35:00] 29:08:2021 [23:26:00]
4 Tuesday Dwitiya UttraPhalguni 08:09:2021 [04:37:00] 08:09:2021 [06:05:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwadashi Dhanishtha 18:09:2021 [06:10:00] 18:09:2021 [06:55:00]
2 Tuesday Saptami Mrigashira 28:09:2021 [06:15:00] 28:09:2021 [18:17:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwadashi Pushya 03:09:2021 [16:42:00] 04:09:2021 [06:03:00]
2 Tuesday Amavashya PurvaPhalguni 07:09:2021 [06:05:00] 07:09:2021 [06:22:00]
3 Sunday Saptami Anuradha 12:09:2021 [17:21:00] 13:09:2021 [06:08:00]
4 Friday Dwadashi Dhanishtha 18:09:2021 [03:36:00] 18:09:2021 [06:10:00]
5 Tuesday Saptami Mrigashira 28:09:2021 [06:15:00] 28:09:2021 [18:17:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Rohini 27:09:2021 [06:15:00] 27:09:2021 [15:44:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Trayodashi Shatavisha 19:09:2021 [03:21:00] 19:09:2021 [06:00:00]
2 Saturday Chaturdashi Shatavisha 19:09:2021 [06:00:00] 19:09:2021 [06:11:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Saptami Mrigashira 27:09:2021 [17:41:00] 28:09:2021 [06:15:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ekadashi Punarvasu 02:09:2021 [14:57:00] 03:09:2021 [06:03:00]
2 Saturday Panchami Swati 11:09:2021 [06:07:00] 11:09:2021 [11:22:00]
3 Tuesday Pratipada UttraBhadra 21:09:2021 [06:12:00] 22:09:2021 [05:06:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada UttraBhadra 21:09:2021 [06:12:00] 22:09:2021 [05:06:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Shashthi Anuradha 12:09:2021 [09:50:00] 13:09:2021 [06:08:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Chaturdashi Magha 05:09:2021 [18:07:00] 06:09:2021 [06:04:00]
2 Tuesday Ashtami Aridra 28:09:2021 [20:44:00] 29:09:2021 [06:16:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Chaturdashi Magha 05:09:2021 [18:07:00] 06:09:2021 [06:04:00]
2 Saturday Trayodashi Shatavisha 19:09:2021 [03:21:00] 19:09:2021 [06:11:00]
3 Wednesday Dwitiya Revathi 23:09:2021 [06:13:00] 23:09:2021 [06:13:00]
4 Wednesday Dwitiya Revathi 23:09:2021 [06:13:00] 23:09:2021 [06:44:00]
5 Thursday Dwitiya Ashwini 23:09:2021 [06:44:00] 24:09:2021 [06:13:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Ashtami Jyestha 14:09:2021 [06:08:00] 14:09:2021 [13:10:00]
2 Tuesday Ashtami Mrigashira 28:09:2021 [18:17:00] 29:09:2021 [06:16:00]
3 Wednesday Dwitiya UttraPhalguni 08:09:2021 [06:05:00] 09:09:2021 [02:34:00]
4 Wednesday Dwitiya Revathi 23:09:2021 [06:13:00] 23:09:2021 [06:13:00]
5 Wednesday Dwitiya Revathi 23:09:2021 [06:13:00] 23:09:2021 [06:54:00]
6 Thursday Dashami UttraAshda 16:09:2021 [06:09:00] 16:09:2021 [09:37:00]
7 Friday Ekadashi Shravana 17:09:2021 [06:10:00] 17:09:2021 [08:08:00]
8 Saturday Chaturdashi Shatavisha 19:09:2021 [06:00:00] 19:09:2021 [06:11:00]
9 Saturday Chaturthi Bharani 25:09:2021 [06:14:00] 25:09:2021 [10:36:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada PurvaPhalguni 07:09:2021 [06:22:00] 08:09:2021 [04:37:00]
2 Wednesday Tritiya Hastha 09:09:2021 [02:34:00] 09:09:2021 [06:06:00]
3 Thursday Chaturthi Chitra 10:09:2021 [00:19:00] 10:09:2021 [06:06:00]
4 Saturday Panchami Swati 11:09:2021 [06:07:00] 11:09:2021 [19:38:00]
5 Sunday Shashthi Vishakha 12:09:2021 [06:07:00] 12:09:2021 [17:21:00]
6 Monday Saptami Anuradha 13:09:2021 [06:08:00] 13:09:2021 [15:11:00]
7 Friday Dwadashi Shravana 17:09:2021 [08:08:00] 18:09:2021 [06:10:00]
8 Tuesday Pratipada UttraBhadra 21:09:2021 [06:12:00] 22:09:2021 [05:52:00]
9 Saturday Panchami Bharani 25:09:2021 [10:36:00] 26:09:2021 [06:14:00]
10 Sunday Shashthi Krittika 26:09:2021 [13:05:00] 27:09:2021 [06:15:00]
11 Monday Saptami Rohini 27:09:2021 [15:44:00] 28:09:2021 [06:15:00]
12 Wednesday Ashtami Aridra 29:09:2021 [06:16:00] 29:09:2021 [20:30:00]
13 Thursday Navami Punarvasu 30:09:2021 [06:16:00] 30:09:2021 [22:09:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Shashthi Vishakha 11:09:2021 [19:38:00] 12:09:2021 [06:07:00]
2 Wednesday Navami PurvaAshda 15:09:2021 [06:09:00] 15:09:2021 [11:18:00]
3 Wednesday Navami Aridra 29:09:2021 [20:30:00] 30:09:2021 [06:16:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Rohini 27:09:2021 [06:15:00] 27:09:2021 [15:44:00]
2 Tuesday Saptami Mrigashira 28:09:2021 [06:15:00] 28:09:2021 [18:17:00]
3 Wednesday Ashtami Aridra 29:09:2021 [06:16:00] 29:09:2021 [20:30:00]
4 Thursday Navami Punarvasu 30:09:2021 [06:16:00] 30:09:2021 [22:09:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Tritiya Hastha 09:09:2021 [02:34:00] 09:09:2021 [06:06:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga