Today's Transit

Transit
Vaar (Weekday) : Saturday
Tithi : Dwitiya(Shukla)
Nakshatra : Swati
Karna : Balava
Yoga : Preeti
Sun Rising Time : 06:28:17AM
Sun Setting Time : 05:43:00PM

Planets Signs Amsha Nakshatra(Ch)
Ascendant Leo 17:40:06 PurvaPhalguni(2)
Sun Libra 02:41:49 Chitra(3)
Moon Libra 15:23:14 Swati(3)
Mars Virgo 03:49:54 UttraPhalguni(3)
Mercury (C) Libra 10:46:16 Swati(2)
Jupiter (C) Libra 07:15:17 Swati(1)
Venus Virgo 13:03:32 Hastha(1)
Saturn Scorpio 28:38:50 Jyestha(4)
Rahu (R) Cancer 25:43:44 Ashlesha(3)
Ketu (R) Capricorn 25:43:44 Dhanishtha(1)
Uranus (R) Aries 01:29:23 Ashwini(1)
Neptune (R) Aquarius 16:46:16 Shatavisha(4)
Pluto Sagittarius 21:59:24 PurvaAshda(3)

Inauspicious Time

Rahu Kaal

09:17:26 - 10:41:42

Gulika Kaal

06:28:55 - 07:53:11

YamaGhantak Kaal

  13:30:13 - 14:54:28

Dishashool

West

Moon Direction/Chandravash

West

Solar Picture

Solar Eclipse

Start Time
15:02:2018(18:56:16)
End Time
15:02:2018(22:46:49)
Max eclipse
15:02:2018(20:51:19)
Lunar Picture

Lunar Eclipse

Start Time
31:01:2018(10:51:09)
End Time
31:01:2018(16:08:29)
Max eclipse
31:01:2018(13:29:47)

Date 21:10:2017(03:04:12)
Nava Samvatsar Start 28:03:2017(08:27:13)
Samvastar Hemlamba
Samvastar Lord Pittar
Vikram Samvat 2074
Saka Samvat 1939
Ayana Dakshinayana(Yamyayana)
Gol Uttar
Ritu Sharad
Masa Kartika Shukla
Paksha Shukla
Vaar Friday(Mridu, Maitra)
Sun Rise 21:10:2017 (06:28 AM)
Sun Set 21:10:2017 (05:43 PM)
Din Maan 011:14:43
Ratri Maan 012:45:55
Tithi at Sun Rise Dwitiya
Tithi/Vaar Yoga Mrityu, Kulik Yoga
Start Time 01:37:20
End Time 27:00:38+
Start Time(Vishghati) 21:10:2017(03:44:17)
End Time(Vishghati) 21:10:2017(05:25:50)
Tithi Sangaya ( Tithi Class - Bhadra, Tithi Lord (Planet) - Moon, Tithi Lord - Brahma, Kulakul Tithi )
Name Start End
Sawana(Day) Friday(Mridu, Maitra)
Vaar Vishghatika 08:28:20 10:04:22
Vaar Vela 12:28:26 15:28:31
Kaal Vela 10:41:18 12:05:38
Kaal Ratri 15:16:58 19:41:18
Rahu Kaal 10:41:18 12:05:38
Gulika Kaal 07:52:37 09:16:58
Yama Ghantak Kaal 14:54:19 16:18:40
Purwahan 06:28:17 10:13:11
Madhyana 10:13:11 11:14:43
Aparhan 11:14:43 17:43:00
Arunoday Kaal 05:27:26 06:28:56
Pratah Kaal 06:28:56 08:43:52
Sabgav Kaal 08:43:52 10:58:49
Madhyahan Kaal 10:58:49 13:13:46
Aprahan Kaal 13:13:46 15:28:42
Sayan Kaal 15:28:42 17:43:39
Pradosh Kaal 17:43:00 20:16:11
Nishith Kaal 22:49:22 25:22:33
Nakshatra at Sun Rise Swati
Start Time 08:38:43
End Time 10:17:12
Anandadi Yoga Antak (Gada)
Vaar/Nakshatra Yoga
Start Time(Vishghati) 20:10:2017(14:37:42)
End Time(Vishghati) 20:10:2017(16:20:16)
Nakshatra Sangaya (Nakshatra Shwaroop - Moonga, Nakshatra Adhipati - Rahu, Chara (Chal) Nakshatra, Parshwamukha Nakshatra, Sulochana Nakshatra, Jaghanya Nakshatra, Chatushpada Nakshatra )
Yoga at Sun Rise Preeti
Start Time 15:27:42
End Time 15:17:55
Karana at Sun Rise Balava
Start Time 01:37:20
End Time 14:18:59
Next Karana Kaulava