Today's Transit

Transit
Vaar (Weekday) : Tuesday
Tithi : Panchami(Shukla)
Nakshatra : Revathi
Karna : Bava
Yoga : Shubha
Sun Rising Time : 06:58:01AM
Sun Setting Time : 06:12:13PM

Planets Signs Amsha Nakshatra(Ch)
Ascendant Aquarius 05:09:44 Dhanishtha(4)
Sun Aquarius 06:21:34 Dhanishtha(4)
Moon Pisces 25:12:20 Revathi(3)
Mars Scorpio 19:55:44 Jyestha(1)
Mercury (C) Aquarius 08:26:47 Shatavisha(1)
Jupiter Libra 27:46:37 Vishakha(3)
Venus Aquarius 16:23:04 Shatavisha(3)
Saturn Sagittarius 11:37:20 Moola(4)
Rahu (R) Cancer 19:15:19 Ashlesha(1)
Ketu (R) Capricorn 19:15:19 Shravana(3)
Uranus Aries 00:33:34 Ashwini(1)
Neptune Aquarius 18:28:10 Shatavisha(4)
Pluto Sagittarius 25:23:55 PurvaAshda(4)

Inauspicious Time

Rahu Kaal

15:23:40 - 16:47:56

Gulika Kaal

12:35:07 - 13:59:23

YamaGhantak Kaal

  09:46:34 - 11:10:50

Dishashool

East

Moon Direction/Chandravash

North

Solar Picture

Solar Eclipse

Start Time
13:07:2018(01:48:51)
End Time
13:07:2018(04:13:13)
Max eclipse
13:07:2018(03:01:03)
Lunar Picture

Lunar Eclipse

Start Time
27:07:2018(17:14:45)
End Time
27:07:2018(23:28:41)
Max eclipse
27:07:2018(20:21:44)

Date 20:02:2018(06:55:41)
Nava Samvatsar Start 28:03:2017(08:27:13)
Samvastar Vilamba
Samvastar Lord Pittar
Vikram Samvat 2075
Saka Samvat 1940
Ayana Uttarayana(Soumyayana)
Gol Dakshin
Ritu vasanta
Masa Phalguna Shukla
Paksha Shukla
Vaar Monday(Chara, Chala)
Sun Rise 20:02:2018 (06:58 AM)
Sun Set 20:02:2018 (06:12 PM)
Din Maan 011:14:11
Ratri Maan 012:44:53
Tithi at Sun Rise Panchami
Tithi/Vaar Yoga Amrita Yoga
Start Time 05:15:20
End Time 28:46:09+
Start Time(Vishghati) 20:02:2018(07:59:56)
End Time(Vishghati) 20:02:2018(09:33:59)
Tithi Sangaya ( Tithi Class - Poorna, Tithi Lord (Planet) - Jupiter, Tithi Lord - Sarpa )
Name Start End
Sawana(Day) Monday(Chara, Chala)
Vaar Vishghatika 07:45:59 09:21:56
Vaar Vela 00:57:20 03:57:13
Kaal Vela 08:22:18 09:46:34
Kaal Ratri 20:10:50 24:35:07
Rahu Kaal 08:22:18 09:46:34
Gulika Kaal 13:59:23 15:23:40
Yama Ghantak Kaal 11:10:50 12:35:07
Purwahan 06:58:01 10:42:45
Madhyana 10:42:45 11:14:11
Aparhan 11:14:11 18:12:13
Arunoday Kaal 05:55:36 06:57:06
Pratah Kaal 06:57:06 09:11:56
Sabgav Kaal 09:11:56 11:26:46
Madhyahan Kaal 11:26:46 13:41:37
Aprahan Kaal 13:41:37 15:56:27
Sayan Kaal 15:56:27 18:11:17
Pradosh Kaal 18:12:13 20:45:11
Nishith Kaal 23:18:10 25:51:08
Nakshatra at Sun Rise Revathi
Start Time 13:37:45
End Time 14:02:37
Anandadi Yoga Antak (Gada)
Vaar/Nakshatra Yoga
Start Time(Vishghati) 20:02:2018(01:50:11)
End Time(Vishghati) 20:02:2018(03:27:50)
Nakshatra Sangaya (Nakshatra Shwaroop - Mridanga, Nakshatra Adhipati - Mercury, Mridu (Maitra) Nakshatra, Parshwamukha Nakshatra, Andhakchha Nakshatra, Sama Nakshatra, Chatushpada Nakshatra )
Yoga at Sun Rise Shubha
Start Time 13:53:14
End Time 12:34:01
Karana at Sun Rise Bava
Start Time 05:15:20
End Time 17:00:44
Next Karana Balava