Today's Transit


globe
Transit Place : New Delhi
Transit Date : 25:06:2017
Transit Time : 07:10:33AM
Lagna Kundali
Planets Signs Amsha Nakshatra(Ch)
Ascendant Cancer 00:44:51 Punarvasu(4)
Sun Gemini 09:36:38 Aridra(1)
Moon Gemini 23:15:51 Punarvasu(1)
Mars (C) Gemini 19:21:31 Aridra(4)
Mercury (C) Gemini 13:52:08 Aridra(3)
Jupiter Virgo 19:28:18 Hastha(3)
Venus Aries 25:09:07 Bharani(4)
Saturn (R) Scorpio 29:42:03 Jyestha(4)
Rahu (R) Leo 01:51:22 Magha(1)
Ketu (R) Aquarius 02:51:22 Dhanishtha(3)
Uranus Aries 03:48:52 Ashwini(2)
Neptune (R) Aquarius 20:07:46 PurvaBhadra(1)
Pluto (R) Sagittarius 24:23:43 PurvaAshda(4)
War : Sunday
Tithi : Dwitiya(Shukla)
Nakshatra : Punarvasu
Karna : Balava
Yoga : Dhruva
Sun Rising Time : 05:28:01AM
Sun Setting Time : 07:19:47PM
Powered by www.webjyotishi.com