Today's Transit


globe
Transit Place : New Delhi
Transit Date : 17:08:2017
Transit Time : 01:10:48PM
Lagna Kundali
Planets Signs Amsha Nakshatra(Ch)
Ascendant Scorpio 04:58:18 Anuradha(1)
Sun Leo 00:29:47 Magha(1)
Moon Gemini 00:45:15 Mrigashira(3)
Mars (C) Cancer 23:44:48 Ashlesha(3)
Mercury (R) Leo 16:41:55 PurvaPhalguni(2)
Jupiter Virgo 25:20:27 Chitra(1)
Venus Gemini 25:23:02 Punarvasu(2)
Saturn (R) Scorpio 27:08:08 Jyestha(4)
Rahu (R) Leo 00:02:04 Magha(1)
Ketu (R) Aquarius 00:02:04 Dhanishtha(3)
Uranus (R) Aries 03:20:41 Ashwini(2)
Neptune (R) Aquarius 19:15:32 Shatavisha(4)
Pluto (R) Sagittarius 23:10:11 PurvaAshda(3)
War : Thursday
Tithi : Ekadashi(Krishna)
Nakshatra : Mrigashira
Karna : Bava
Yoga : Harshana
Sun Rising Time : 05:54:35AM
Sun Setting Time : 06:55:54PM
Powered by www.webjyotishi.com