Today's Transit


globe
Transit Place : New Delhi
Transit Date : 21:10:2018
Transit Time : 11:23:55PM
Lagna Kundali
Planets Signs Amsha Nakshatra(Ch)
Ascendant Cancer 01:47:32 Punarvasu(4)
Sun Libra 04:09:56 Chitra(4)
Moon Aquarius 29:03:41 PurvaBhadra(3)
Mars Capricorn 21:26:49 Shravana(4)
Mercury Libra 23:16:36 Vishakha(1)
Jupiter Scorpio 02:04:21 Vishakha(4)
Venus (R) (C) Libra 11:52:31 Swati(2)
Saturn Sagittarius 10:02:54 Moola(4)
Rahu (R) Cancer 07:13:31 Pushya(2)
Ketu (R) Capricorn 07:13:31 UttraAshda(4)
Uranus (R) Aries 06:32:03 Ashwini(2)
Neptune (R) Aquarius 19:53:54 Shatavisha(4)
Pluto Sagittarius 24:44:49 PurvaAshda(4)
War : Sunday
Tithi : Trayodashi(Shukla)
Nakshatra : PurvaBhadra
Karna : Kaulava
Yoga : Dhruva
Sun Rising Time : 06:28:44AM
Sun Setting Time : 05:43:07PM
Powered by www.webjyotishi.com