Today's Transit


globe
Transit Place : New Delhi
Transit Date : 18:08:2018
Transit Time : 00:27:26AM
Lagna Kundali
Planets Signs Amsha Nakshatra(Ch)
Ascendant Taurus 17:57:40 Rohini(3)
Sun Leo 00:42:21 Magha(1)
Moon Libra 24:25:48 Vishakha(2)
Mars (R) Capricorn 05:08:31 UttraAshda(3)
Mercury (R) Cancer 17:32:01 Ashlesha(1)
Jupiter Libra 21:19:22 Vishakha(1)
Venus Virgo 16:36:47 Hastha(2)
Saturn (R) Sagittarius 08:44:12 Moola(3)
Rahu (R) Cancer 10:40:03 Pushya(3)
Ketu (R) Capricorn 10:40:03 Shravana(1)
Uranus (R) Aries 08:24:18 Ashwini(3)
Neptune (R) Aquarius 21:31:35 PurvaBhadra(1)
Pluto (R) Sagittarius 25:05:21 PurvaAshda(4)
War : Saturday
Tithi : Saptami(Shukla)
Nakshatra : Vishakha
Karna : Vanija
Yoga : Indra
Sun Rising Time : 05:55:00AM
Sun Setting Time : 06:55:11PM
Powered by www.webjyotishi.com