Today's Transit


globe
Transit Place : New Delhi
Transit Date : 20:02:2018
Transit Time : 06:46:27AM
Lagna Kundali
Planets Signs Amsha Nakshatra(Ch)
Ascendant Aquarius 03:00:05 Dhanishtha(3)
Sun Aquarius 07:14:11 Shatavisha(1)
Moon Pisces 26:00:18 Revathi(3)
Mars Scorpio 20:48:31 Jyestha(2)
Mercury (C) Aquarius 09:19:05 Shatavisha(1)
Jupiter Libra 28:39:36 Vishakha(3)
Venus Aquarius 17:15:35 Shatavisha(4)
Saturn Sagittarius 12:30:18 Moola(4)
Rahu (R) Cancer 20:08:20 Ashlesha(2)
Ketu (R) Capricorn 20:08:20 Shravana(4)
Uranus Aries 01:26:33 Ashwini(1)
Neptune Aquarius 19:21:10 Shatavisha(4)
Pluto Sagittarius 26:16:54 PurvaAshda(4)
War : Tuesday
Tithi : Panchami(Shukla)
Nakshatra : Revathi
Karna : Bava
Yoga : Shukla
Sun Rising Time : 06:58:00AM
Sun Setting Time : 06:12:06PM
Powered by www.webjyotishi.com